Репродуктивні питання

1. Назвіть види палива.

2. Поясніть поняття «енергетика».

3. Схарактеризуйте структуру паливної промисловості.

4. Схарактеризуйте розміщення паливної промисловості.

5. Назвіть основні типи електростанцій і покажіть їх на карті.

6. Що таке ЛЕП?

7. Дайте характеристику вугільній промисловості.

а) розміщення вугілля;

б) головні райони споживання;

в) значення вугільної промисловості.

8. Схарактеризуйте газову промисловість України.

9. Яку роль у паливній промисловості відіграє торфяна промисловість? В яких регіонах України залягають торфяні родовища?

10. Дайте характеристику горюче-сланцевій промисловості.

Творчі (проблемні питання)

1. Які фактори можуть сприяти швидкому розвитку важкої промисло­вості в країні?

2. Чому нафтогазова промисловість в нашій країні не може зайняти провідне місце?

3. Чому металургійна промисловість в радянський період в Україні за­ймала провідне місце?

4. Які існують проблеми розвитку металургійної промисловості в нашій країні?

5. Назвіть міста, в яких діють металургійні заводи і які причини того, що в цих містах розвинена металургійна промисловість?

6. Чи є перспектива розвитку металургійної промисловості в нашій країні?

7. Чому кольорова промисловість вважається важливою галуззю про­мисловості? Наведіть приклади.

8. Які принципи розміщення підприємств кольорової промисловості?

Практичні питання і завдання

1. На контурну карту України нанесіть назви областей і міст, в яких розвинені галузі важкої промисловості.

2. В зошиті напишіть назви галузей легкої промисловості і назви продук­ції цих галузей. Розкажіть про їх значення в народному господарстві.

3. На контурну карту України нанесіть басейни корисних копалин, які є продуктом для виплавки сталі, заліза і чавуну.

4. Назвіть цифрові показники виплавки сталі та чавуну в Україні, на­кресліть колову діаграму.

5. Виберіть дані видобутку залізної руди за 5 минулих років і накресліть графік цього видобутку. Користуйтесь довідниками.

6. На контурну карту України нанесіть пунсони міст, в яких розвинена кольорова металургія.

7. Накресліть схему виробничих зв’язків сільського господарства України.

8. На контурну карту України нанесіть родовища кам’яного вугілля і нафти.

9. Користуючись додатком № 1 (підручник Сиротенка А. Й., 2001 р.) побудуйте графік кількості проживання людей у містах України.