Вивчення будь-якого шкільного предмета передбачає оцінювання результатів навчання, тобто використання різних методів і засобів для збирання й тлумачення фактів, що вказують на обсяг, якість та цінність навчальних досягнень учня. У пропонованій статті зроблено спробу розкрити теоретичні засади розробленої автором технології виявлення  досягнень учнів з історії та їх оцінювання.

Навчальні досягнення учнів — це досягнуті ними цілі вивчення основних складових історії як учнівського предмета — розділів, тем, уроків. Таким чином, обов’язковим для діагностування та  оцінювання учнівських навчальних досягнень є встановлення цілей навчання і розробка їх таксономії.

Наявність системи (таксономії) навчальних цілей

з історії дає змогу вчителеві:

а) визначити в змісті предмета найважливіші для осмислення змістові лінії та обов’язковий обсяг знань і вмінь, набуття якого забезпечує засвоєння предмета;

б) створити міцний ґрунт для співпраці з дітьми, батьками, іншими вчителями, менеджерами освіти; конкретні навчальні цілі, якщо вони визначені як результати навчання, виражені в діях учнів, дають вчителеві можливість пояснити всім зацікавленим свої вимоги до навчання, а також те, які умови необхідно створити для ефективного навчання, в чому саме має полягати допомога батьків, керівників освіти вчителеві та учням, тощо;

в) виробити еталони оцінювання результатів навчання.

Широкознаною, зокрема, є таксономія навчальних цілей у когнітивній (пізнавальній) сфері, розроблена в США ще у 1950-х pp. колективом психологів та педагогів під керівництвом Б.Блума.

Визнаючи вартісність цієї та інших відомих у зарубіжній педагогіці таксономій, вважаю за доцільне використовувати в українських школах системи навчальних цілей, що спираються на теорію рівнів навченості, яку в 1970—1980-х pp. розробляли українські й російські науковці та педагоги.

Ця теорія грунтується на психологічних висновках  що стосуються протікання в свідомості людини процесу пізнання, особливо на ідеї, яка базується на тому, що пізнання будь-якого предмета, явища дійсності проходить низку умовних стадій, в результаті чого формується уявлення про нього або його теоретичне поняття (модель).