Чотирирівневі завдання

Ірівень

Охарактеризуйте особливості економіко-географічного положення країн: Малазія, Таїланд, Індонезія. Надпишіть на контурній карті їх назви.

II рівень

Користуючись картами атласу, назвіть великі промислові центри Малазії, Таїланду, Індонезії, Філіппін. Визначте склад промисловості в цих країнах.

IIІрівень

Проаналізуйте етапи розвитку нових індустріальних країн Південно-Східної Азії.

Етап 1

Створення галузей легкої промисловості, що забезпечила внутрішній ринок одягом, взуттям, трикотажними і текстильними виробами в умовах нестачі іноземної валюти.

Етап 2

Створення і розвиток галузей промисловості, орієнтованих на зовніш­ній ринок. Переміщення до нових індустріальних країн Південно-Східної Азії з розвинутих держав трудомістких і матеріалоємних виробництв.

Етап 3

Динамічний розвиток наукоємних галузей промисловості: хімічної, металообробної, електронної, електротехнічної. Зростання державних і приватних асигнувань на науково-дослідні і конструкторські роботи.

Дайте відповіді на питання.

1. Яку мету переслідували розвинені країни, розміщуючи в нових інду­стріальних країнах трудомісткі і матеріалоємні виробництва?

2. Чому ці країни орієнтувалися на виробництво наукоємної продукції і збільшили асигнування на науково-дослідні і конструкторські ро­боти?

IV рівень

Спрогнозуйте подальший розвиток описаної нижче ситуації.

Переносячи виробництво до нових індустріальних країн транснаці­ональні корпорації (ТНК) економили на заробітній платні кваліфікова­ному персоналу країн, що їх приймали. Однак у 1980-х роках і особливо в 1990-х рр. індекс заробітної платні в обробній промисловості НІК почав зростати навіть швидше, ніж у розвинених країнах, що зробило перенесення трудомістких виробництв до НІК економічно невигідним для транснаціональних корпорацій.

При цьому в розвинених країнах значно подорожчали дослідження, пов’язані з розробкою і впровадженням нової техніки і технологій. У той же час:

нові індустріальні країни значно збільшили асигнування на науково-технічні і конструкторські розробки;

наукові працівники в цих країнах мають високу кваліфікацію, однак їх праця оплачується значно нижче, ніж в розвинених країнах;

у всіх країнах зберігається висока частка накопичення, яка може бути інвестована.

Дайте відповіді на питання

1. Як учинить керівництво транснаціональних корпорацій?

2. Які чинники дозволять новим індустріальним країнам Південно-Східної Азії домагатися високої продуктивності праці? Які проблеми у зв’язку з цим можуть виникнути?

Рекомендуємо вчителю провести бесіду з учнями

  1. Які основні риси господарства властиві новим індустріальним краї­нам?

2. Чим пояснюється структура і якісна перебудова галузей промисловості в цих країнах за період з 1950-х до 1990-х років?

3. Які проблеми мають розв’язати уряди цих країн, щоб зберегти високі темпи свого економічного зростання?

Японія

1. У чому риси подібності й відмінності ЕГП Японії і Великої Британії?

2. Як змінилася структура зайнятості економічно активного населення Японії у зв’язку з вимогами НТР?

3. Чому в післявоєнні роки знизився природний приріст населення Японії?

4. Що спільного в характері урбанізації Японії і США?

5. Чим пояснюються високі темпи росту промисловості Японії з 50–70-х років? Які галузі росли особливо швидкими темами, чому?

6. Що спільного в структурі економіки, темпах і рівнях розвитку про­мисловості Японії і США і в чому відмінності?

7. Японія забезпечує 2/3 своїх потреб в енергії за рахунок імпорту. Які, на вашу думку, можуть бути перспективи розвитку її економіки?

8. Яка міжнародна спеціалізація господарства Японії і як вона відобра­жається в галузевому складі промисловості Токіо?

9. Які проблеми є головними для Тихоокеанського поясу Японії?

10. Визначте основні джерела забруднення навколишнього середовища у важливих промислових районах країни.

11. У чому виражаються риси подібності в спеціалізації і розміщенні промисловості Японії і Великої Британії?

12. У чому проявляються риси відмінності в сільському господарстві Японії і Великої Британії?

Країни Північної Америки

1. Які типові риси населення розвинутих капіталістичних країн? (При­родний рух, зовнішні міграції, урбанізація і рзміщення, структура за­йнятості.)

2. У чому спільність рис економіки розвинутих капіталістичних країн?

3. Що таке державно-монополістичний капіталізм і як він впливає на господарство розвинутих капіталістичних країн?

4. Який вплив мала іміграція на формування американської нації?

5. На основі знань з історії поясніть, як сформувалося населення США.

6. Чим пояснюється концентрація населення на північному сході США?

7. Які риси характеризують США як провідну і високорозвинену в еко­номічному і науково-технічному відношеннях країну?

8. Якими показниками характеризується промисловість США (струк­тура, технічне обладнання, галузі в порядку значущості, розвиток галузей НТР, розміщення в залежності від орієнтації на власні ресурси сировини і палива, резерви кваліфікованих науково-технічних кадрів, значення географічного положення)?

9. У чому основні особливості сільського господарства США (аграрний лад, науково-технічний рівень, галузева структура, урожайність різних культур, продуктивність тваринництва)?

10. У чому різниця спеціалізації сільського господарства Півночі, Півдня і Заходу США? Чи залежить ця різниця від районних особливостей природних умов?

11. Як впливає капіталістична інтенсифікація сільського господарства США на становище американських фермерів?

12. У чому подібність і різниця між Чікаґо, Лос-Анджелосом і Сан-Франціско?

13. У чому полягає конкурентна боротьба між США і країнами «Спіль­ного ринку»? Наведіть приклади.

14. Які зовнішні економічні і політичні зв’язки США і як вони впливають на географічне положення країни?

15. Які риси промисловості Канади характерні для високо розвинутих, які для залежних країн?

16. Поясніть, чому особливістю господарства Канади є аграрно-сиро­винна спеціалізація в міжнародному поділі праці?

17. Які галузі промисловості розвинені в Канаді?

18. Які галузі виробництва в Канаді вважаються експортними? Охарак­теризуйте їх природну базу.

19. Чому в Канаді дві державні мови?

20. Які причини зумовили високі темпи колонізації регіону?

Країни Латинської Америки

1. Коли розпад колоніальної системи найбільше активно протікав у Ла­тинській Америці?

2. Чому, на вашу думку, освоєння території Латинської Америки відбу­валося нерівномірно?

3. Які причини строкатості національного складу населення Латинської Америки?

4. Які наслідки мала колонізація для сучасного населення країн кон­тиненту?

5. Що спільне і відмінне в населенні країн Латинської Америки і Аф­рики? (Природний приріст, розміщення, рівень урбанізації по країнах, расовий і національний склад)

6. Чи може рівень урбанізації бути показником індустріалізації країн Латинської Америки?

7. Яке місце за рівнем економічного розвитку займають країни Ла­тинської Америки серед країн, що розвиваються? Назвіть найбільш розвинені країни, які утворюють групу країн нової індустріалізації.

8. У чому подібність й відмінність експортних сільськогосподарських культур, які вирощують в зонах вологих екваторіальних лісів і суб­тропіків країн Латинської Америки і Африки?

9. У чому подібність і відмінність складу корисних копалин, які експор­тують країни Латинської Америки і Африки?

10. Назвіть шляхи подолання сучасних економічних проблем країн регіону.

11. Які риси господарства країн, що розвиваються подібні до колоніаль­них? Наведіть приклади.

13. Який вплив сучасного науково-технічного прогресу на роль латино­американських країн у міжнародному географічному поділі?