Мета: підбір відео- та фотоінформації щодо даного періоду, її аналіз, узагальнення та подання у вигляді комп’ютерної презентації; розвиток компетентностей історичності, цінностей, хронології та простору; виховання поваги до вітчизняної історії.

Кінцевим результатом проекту може бути інформаційна комп’ютерна презентація у рамках кінофестивалю.

Тип проекту: творчий.

Матеріали і ресурси: у процесі роботи використовуються ма-теріали з періодичної преси, мережі Internet, довідкової літератури.

Охоплює п’ять–шість уроків.

Робота над проектом

Ідея цього міні-проекту має оформитися в учнів після перегля-ду відеосюжету. На пошуковому етапі визначаємося з темою: «Політика “воєнного комунізму”».

Учням належить встановити причинно-наслідкові зв’язки полі-тики більшовиків, здійснюваної протягом 1918–1921рр.

Після того як сформульовано тему проекту, учитель з учнями розпочинають шукати шляхи його реалізації.

Визначивши проблему і мету, учні можуть скористатися під-казкою вчителя та обрати формою представлення проекту комп’ютерну презентацію в рамках кінофестивалю. Аргументація вибору — можливість виявити в учнів не тільки навчальні творчі здібності, а й літературні, музичні, образотворчі, ігрові та технічно-винахідницькі; наявність у класі учнів, що прагнуть виконува-ти творчі завдання у визначених галузях; наявність літератури, наочного матеріалу і технічних засобів для підготовки групової творчої справи.

Учні класу створюють три творчих об’єднання «кінематографістів». Вони, користуючись визначеним вчителем мінімумом джерел і додатковою літературою, складають сценарії докумен-тальних фільмів, які б розкривали всі грані політики «воєнного ко-мунізму». Учитель підбиває попередній підсумок, перевіряє готові сценарії і вносить корективи. Після цього учні беруться за створен-ня фільму. Під «фільмом» в даному разі розуміють ілюстративний матеріал, що змінюється на екрані, супроводжується дикторським текстом та музичним оформленням (кадри діафільму, слайди, ілюстрації з книжок, окремі малюнки).

Кульмінацією проекту є фестиваль фільмів, на якому творчі об’єднання презентують фільми, демонструють їх і відповідають на запитання щодо змісту філь-му та авторських інформацій. По завершенні обговорення члени журі висловлюють свої думки з приводу переглянутих фільмів та нагороджують за кращу режисуру, кращий сценарій, краще му-зичне оформлення.

Мета групової творчої справи:

1)  розвивальна: виявляти літературні, музичні, художні здібності учнів; розвивати уміння учнів працювати з усіма доступними джерелами знань, самостійно відшукувати історичну інформа-цію за темою, порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагаль-нювати й критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на отримані знання, на основі альтернативних поглядів на проблеми; аргументовано (на основі історичних фактів) відстоювати власні погляди на проблеми, визначати по-милки та прояви упередженості в міркуваннях, критично ста-витися до тенденційної інформації; посилювати сприйняття наукової інформації музичними та художніми засобами;

2)  навчальна: розкрити характерні ознаки розвитку радянського суспільства в період політики «воєнного комунізму», вплив то-талітарної держави на розвиток різних галузей суспільного життя;

3)  ціннісні орієнтири: ідеали демократії: рівність, справедливість, особиста відповідальність за долю країни.

Технологія групової творчої справи у рамках проектної діяльності спрямована на розвиток творчих здібностей учнів та на можливості, що надає для цього обрана форма організації навчання.

Тому акцент тут можна зробити на розв’язанні різних видів твор-чих завдань і відповідно розвитку різних видів творчих здібностей.

Психолог В. О. Моляко визначає такі види творчості: наукова, керівна, ситуаційна, комунікативна. Форма кінофестивалю сприяє розвитку більшості з них: навчальної з елементами наукової, художньої (літературної, образотворчої, музичної, ігрової) комунікатив-но-керівної і технічно-побутової. До технологічної карти «Кінофес-тивалю» заносимо такі види діяльності: пізнавальну (спрямовану на отримання нових знань), творчу (спрямовану на створення нового), ціннісно-орієнтовану й організаційну. Технологічна карта це поетапний запис технологічного процесу із визначенням конкретних дій, необхідних матеріалів, умов, стану підготовленості справи, форм контролю.

Перший етап  — пошуковий. Він триває якнайменше 3–4 дні.

На цьому етапі вчитель знайомить учнів загалом з темою, над якою учні мають працювати під час підготовки проекту, та звертає увагу на її основні моменти. Під час навчальних занять вчитель працює над визначеним напрямком ціннісної орієнтації, наголошуючи на відповідальності особи за стан дорученої справи.

Враховуючи те, що вчителем вже проведено роботу щодо визна-чення форми заходу й мотивування участі в ньому учнів, наступ-ним кроком є спільний перегляд наявної в школі літератури, ілюст-ративного матеріалу й технічних засобів. Разом з учнями вчитель визначає групи пошуку необхідної літератури. Він також постійно контролює діяльність кожної з груп. Учні пропонують можливі варіанти складу груп — творчих об’єднань. Визначаються термін

підготовленості учнів та її критерії.

Наступний етапвизначальний. За пропонованою техноло-гією організаційні моменти вирішуються учнями і вчителем на пе-рерві перед уроком або безпосередньо на уроці. На цьому етапі учні визначаються з тим, хто в яке творче об’єднання входить, хто його очолить, кого делегують у консультативну раду, а також які саме джерела будуть використані в роботі, за яким жанром фільм створюватиметься, які технічні засоби потрібні.Карикатура

Кожна з груп отримує пізнавальне завдання:

1.  На основі аналізу визначених джерел і літератури написати сценарій на 8–_0 хвилин фільму (_2–_5 сторінок рукописного тексту звичайним почерком на аркушах формату А4), в якому відобразити основні моменти теми.

2.  Звернути увагу на роль, яку відігравав Х. Раковський у проце-сах, що відбувалися в країні. Подумати над проблемою відпові-дальності особи за справи, які вона здійснює.

3.  Проаналізувати інформацію: 22 червня 1918 р. уряд більшови-ків приступив до загальної націоналізації всіх підприємств із капіталом понад 500 000 карбованців. У листопаді 1920 р. вийшов декрет, що поширив націоналізацію на всі «підприємства з числом робітників понад десяти чи більше п’яти, в разі якщо там використовується механічний двигун». Декретом від 21листопада 1918 р. встановлювалася монополія держави на внут-рішню торгівлю.

4.  Проаналізувати інформацію: 11 червня 1918 року були створені комітети бідноти, що у період розриву між більшовиками і лівими есерами повинні стати «другою владою» і вилучити над-лишки продукції в заможних селян. Чисельність продармії збільшилася з 12 тисяч до 80 тисяч чоловік. З них більшість становили робітники петроградських заводів.

Третій етаппланування й виконання завдання. Учні розподіля-ють між собою ролі в межах групи. Після визначення жанру фільму і фабули сюжету кожен учень пише окрему частину сценарію відповід-но до завдання. Потім вони збираються разом, читають частини, які одразу ж коригуються. Остаточним доведенням сценарію займаються 1–2 учні-сценаристи. Тим часом «технік» —  учень, який погодився відповідати за технічне забезпечення, із діафільмів робить слайди, готує колажі для проекції на екран. «Звуковий оператор» шукає не-обхідні музичні твори. Коли сценарій готовий, за роботу беруться диктори та актори, які репетирують ролі. «Звуковий оператор» працює

над тим, щоб окремі музичні фрагменти поєднати в цілісну фонограму фільму, записати звукові цитати. Учитель знайомиться із сценаріями, створеними групами, та в разі необхідності відвідує репетиції, які проводить кожна з груп.

Для того щоб фестиваль зацікавив усіх учнів, учителеві слід подбати про те, щоб фільми були різні за жанром, що досягається під час консультацій.

Четвертий етаппроведення фестивалю. Фестиваль можуть вести спеціально підготовлені ведучі або вчитель. Сценарій його нескладний. Ведучі вводять учасників у суть теми і пізнавальних завдань. Надають слово представникам творчих об’єднань. Ті пояснюють свій вибір жанру, матеріалу, акцентів і демонструють свою роботу. Поки до презентації і демонстрації готується наступне творче об’єднання, попереднє відповідає на запитання до фільму. Важ-ливим моментом фестивалю є наявність журі. Воно може бути обрано з учнів класу, але це часто призводить до звинувачень у необ’єктивності. Тому краще запросити до журі нейтральних, але зацікавлених людей, тих, до кого зверталися по допомогу, вчителів, бібліотекаря, батьків. Непогано також запросити учнів з па-ралельного класу (або повторити для них фестиваль). Можливо, це заохотить їх працювати за цією технологією, познайомить з на-вчальним матеріалом, поданим у незвичній формі, і сприятиме йо-го кращому засвоєнню. А учасники фестивалю відчують важливість самовираження, адже їх досягнення вийшли за межі класу і стали надбанням інших учнів.