Мета: дослідити факти біографії та творчий доробок С. Петлюри,

узагальнити інформацію у вигляді статті-інтерв’ю;

розвивати вміння писати в специфічному журналістському жанрі,

виховувати повагу до видатних історичних осіб минулого.

Кінцевим результатом проекту може бути створення уявного інтерв’ю.

Тип проекту: творчий.

Матеріали і ресурси: комп’ютер; можливі джерела інформації

збірник пам’яті Симона Петлюри (1879–1926).К., 1992; Петлюра С. Народе український. Вибрані статті, листи, документи.Харків, 1992; Сергійчук В. І. Симон Петлюра і єврейство.К., 1999; Сергійчук В. І. Погроми в Україні 1914–1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архі-вах.К., 998; Хрестоматія з історії України ;Упоряд. В. Гусєв і І. Сургай.;К.,Освіта, 1996.,335 с.; Турченко Ф. Новітня іс-торія України. Частина перша (1917–1945 рр.)Підр. для 10 класу

Міні-проект «Інтерв’ю з історичною постаттю» здійснюється протягом чотирьох уроків.

Робота над проектом

На початку уроку під час організаційного заняття з реалізації навчальних модулів за методом проектів оголошують, що одним із варіантів проектної діяльності буде складання уявного інтерв’ю з видатною історичною особою. Учень має зацікавитися цим видом роботи і виявити бажання написати ретроспективну статтю. Даний індивідуальний міні-проект не варто розпочинати з відвертої ініціа-тиви вчителя, важливо підвести до цього самих учнів.

Як один із варіантів даного виду роботи ми пропонуємо інтерв’ю з С. Петлюрою.Передбачуваною проблемою для учнів може бути існування су-перечностей між побутовим уявленням про історичну постать та реальними історичними фактами з її життя.

Під час пошукового та аналітичного етапу учень формулює проб-лему і мету проекту, збирає потрібну інформацію; аналізує її та складає план реалізації проекту.

Працюючи над статтями з різних періодичних видань, що побудо-вані за принципом інтерв’ю, учень мусить самотужки дійти висновку,

який стиль питань йому підібрати. Таким чином в учня підтримуєть-ся розвиток однієї з компетенцій — інтелектуально-інформаційної.

Під час співбесіди вчителя й учня необхідно з’ясувати, як саме учень хоче оформити статтю, щоб матеріал був цікавим для його однокласників.

Слід відзначити, що тільки високий ступінь самостійності і від-повідно розвинена інформаційна компетентність учня сприяти-муть виробленню власного способу систематизації даних, отрима-них з різних джерел, та їх узагальненню. Проаналізувавши всі наявні ресурси, учень розпочинає практичний етап. Надалі творча робота над проектом проводиться в позаурочний час.

Презентаційний етап роботи відбувається на навчальному за-нятті у вигляді доповіді-захисту свого творчого доробку. Серед уч-нів класу визначаються офіційні опоненти та рецензенти.

Вибір теми даного міні-проекту обумовлений тим, що події 1917–1920 рр. є найвизначнішим етапом у тривалих змаганнях за

утвердження Української державності і водночас — найбільш замовчуваним або фальсифікованим радянською історіографією періодом.

Симон ПетлюраПостать С. Петлюри – одна з найпомітніших і водночас найсуперечливіших постатей цієї доби. Важко знайти іншого державно-го діяча, навколо якого точились би такі гострі суперечки, перехре-щувались різні, часто полярні, думки. Захоплення, різке несприйняття, замовчування, фальсифікації — такий діапазон суджень про нього. Петлюру намагались очорнити, зневажати і за-плямувати. Поняття «петлюрівщина» стало синонімом крайнього політичного злочинства.

Наведемо приклад декількох запитань до С. Петлюри:

1.  Назвіть, будь ласка, Ваші офіційні посади в період 1917–1920 рр. Де Ви змогли зреалізувати себе найбільш повно?

2.  Чи погоджувалися Ви на створення спільного фронту з більшо-виками для боротьби з білогвардійцями?

3.  Розкажіть про Вашу роль в обороні Києва в січні 1918 р., у визволенні України від більшовицьких військ в лютому–березні 1918 р.

4.  Як би Ви оцінили стан війська УНР у квітні 1919 р.? Яких заходів довелося вжити, щоб здійснити його реформування і не-вдовзі взяти Київ?

5.  Чи забороняли Ваші збройні загони селянські з’їзди на місцях?

6.  Чому українська армія у 1920 р. боротьбу проти більшовиків

вела разом з поляками? Чи були інші варіанти?

7.  Розкажіть про Ваші розбіжності з В. Винниченком щодо май-бутнього УНР.

8.  Що Вас спонукало написати такі слова -«Очевидно, що в оцінці моєї персони ви повинні бути правдивими ,що було в моїй особі, в моїй діяльності негативне, треба так і висвітлити, не замазу-вати… Для мене почався вже суд історії. Я його не боюсь…»

Подібні питання можуть стати основою для створення статті-інтерв’ю, що на контрольному етапі має оцінюватися на рівні з власним прогресом учня в проектній діяльності.