МАГНАТ (від лат. magnat — володар, вельможа) — 1) великий земельний власникфеодал; 2) представник великого промислового й фінансового капіталу (“магнат капіталу”).
МАЖрРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА — виборча система, за якою обраним уважається кандидат, що одержав більшість голосів виборців окремої території або всієї держави.
МАККАРТИЗМ — полытика спрямована на переслідування прогресивних діячів та організацій і розпалювання “холодної війни”. Пов’язана з діяльністю голови комісії конгресу США сенатора Джозефа Маккарті (19081957). У політичній літературі термін М. — позначення реакційної політики.

МАНУФАКТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО (від лат. manus — рука та factyra — виробляти) — виробництво, що характеризується розподілом праці та її наступною кооперацією на основі ручної, ремісницької техніки. Було панівною формою виробництва у Західній Європі в XYIXVIII ст. і безпосередньо передувало машинному виробництву.
МАОЇЗМ — політична та ідеологічна доктрина, названа ім’ям лідера КПК й Китаю Мао Цзеду на (18931976); є конгломератом

дрібнобуржуазних суб’єктивістськоволюнтаристських, вульгарноматеріалістичних ідей.
У галузі внутрішньої політики М. був зорієнтований на швидкий стрибкоподібний економічний розвиток; в галузі зовнішньої — виходив із можливості й неминучості світової війни. Набув поширення в багатьох азіатських, а також латиноамериканських країнах.

МАРКСИЗМ — течія суспільно політичної думки; система філософських, економічних, соціаль нополітичних поглядів, які становлять революційну ідеологію пролетаріату.
“МАСОВА КУЛЬТУРА”- Основні риси “М. к.” — спрощене зображення людських стосунків, розважальність, сентиментальність, культ успіху, споживання, конформізму.
МАСОНСТВО (від фр. frans macon, букв. — вільний каменяр) —  Відносять себе до каменярів, які будують Храм Нога як Головного архітектора, що з’ясовує культову символіку М.: циркуль, молоток, фартух.

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА — сукупність усіх створених людською працею матеріальних предметів конкретного суспільства у їх взаємозв’язку; охоплює виробництво і споживання, а також пов’язані з ними форми людської діяльності, досвід.
М. к. є механізмом адаптації (пристосування) суспільства до умов природного та соціального середовища.
МЕТРОЛОГІЯ — (від грец. mentron — міра та logos — наука) — допоміжна історична дисципліна, яка вивчає власні одиниці виміру (об’єм, довжина, площа, вага), що застосовувались і застосовуються в різних країнах, а також грошові одиниці в історичному розвитку. МЕТРОПОЛІЯ — (від грец. meter мати та polis — місто) — 1) місто держава в Давній Греції стосовно до заснованих ним на території інших країн поселень (колоній); 2) держава, що володіє колоніями.

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА — стан політичного простору, за якого в сучасному світі дотримуються міжнародних законів, що гарантують політичним суб’єктам їхню законну суверенність.
МІЖНАРОДНА СИСТЕМА — Історична система М. в. зазнала еволюції від перших намагань створення “європоцентристської системи” на основі Вестфальсько го миру (1648) до структури Вер сальськоВашингтонської системи між двома світовими війнами і до післявоєнної глобальної системи М. в.
Місце України в сучасних М. в. визначається її часткою в світовій економіці й політиці, станом її наукового й культурного потенціалу, рівнем демократизації внутрішньополітичного життя.
МІФОЛОГІЯ (від грец. mythos — переказ і logos — слово, вчення) — сукупність міфів (переказів, розповідей про богів, героїв, демонів, духів тощо), у яких втілено фантастичні уявлення давніх людей про світ, природу, людину.
МОДЕРНЇЗМ (фр. modernisme, від moderne — новітній, сучасний) — загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця ХІХХХ ст. (кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм та ін.), що відображають як стихійний, так і свідомий пошук творчою інтелігенцією нових засобів, форм і способів осмислення реальності, відмінними рисами якої є при скорення науковотехнічного прогресу, урбанізація, індустріалізація, економічні й політичні кризи.
МОНЕТАРЙЗМ (від лат. moneta — монета) — теорія, згідно з якою першопричиною коливань в економіці є зміна пропозиції грошей, і тому стабілізація грошового обігу забезпечує загальноекономічну стабільність. При цьому підкреслюється значення кількості обігових грошей для формування реального обсягу виробництва й рівня цін. Виникла у США в середині 50х pp. як антипод кейнсіанства. Провідний представник М. — лауреат Нобелівської премії в галузі економіки (1976) М. Фрідмен.
МОНОПОЛІЯ —  велике виробниче об’єднання, що виникає на основі високого рівня концентрації  будь-якій галузі господарства й отримання монопольно високого прибутку й надприбутку.
МОНОТЕЇЗМ (від моно… і грец. theos — бог) — віра в єдиного бога.
МОРАТОРІЙ (від лат. morato rius — затримуючий, уповільнюючий) — у сучасному політичному й дипломатичному лексиконі — відстрочка, відкладення певних дій (напр., М. на ядерні вибухи).

Предыдущая статьяЛ
Следующая статьяН