Конституційний лад України — це закріплена в Конституції Форма організації державні система суспільних відносин, яка охоплює багатогранні аспекти її соціально-економічного, духовного, політичного розвитку.

Основні принципи конституційного ладу України закріплені у першому розділі Конституції України «Загальні засади».

1. У Конституції Україна визнається суверенною, незалежною і демократичною, соціальною, правовою державою.

Україна є суверенною державою: самостійна у вирішенні своїх внутрішніх справ, а також виступає в зовнішніх відносинах як рівна серед рівних.

Україна є демократичною державою: народ бере участь у керівництві державними справами (ст. 5).

Демократія має дві форми:

— безпосередня (участь громадян в управлінні справами суспільства і держави);

— представницька (участь громадян України в управлінні державою і суспільством не безпосередньо, а через представників, обраних ними в органи держави).

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6).

2. За державним устроєм Україна є унітарною державою (ст. 2): Україна — єдина держава, її територія поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, які не мають ознак суверенітету.

Проте, окремі самоврядні територіальні одиниці у складі держави можуть мати статус територіальної автономії: мати певну самостійність у межах, встановлених конституцією та законами держави. Такий статус в Україні має. Автономна Республіка Крим. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

3. Конституція визначає, що Україна має республіканську форму правління. Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ви- 1 ходячи зі змісту інших статей Конституції, можна стверджувати, що Україна — змішана республіка.