уроку

Дата Тема уроку Примітки
ВСТУП (2 год)

1

Географія – наука про Землю

2

Географічні дослідження
РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (5 год)
Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

3

Географія у стародавні часи
Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі

4

Відкриття нових земель

5

Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків
Тема 3. Сучасні дослідження

6

Освоєння полярних широт

7

Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі
 

РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті (11 год)

Тема 1. Орієнтування на місцевості

8

Способи орієнтування на місцевості

9

Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут
Тема 2. Способи зображення Землі

10

Зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах

11

Масштаб і його види
Тема 3. План, його основні ознаки

12

План, його основні ознаки

13

Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків

уроку

Дата Тема уроку Примітки
Тема 4. Географічні карти

14

Карти, їхні елементи

15

Класифікація карт. Географічні атласи
Тема 5. Географічні координати

16

Градусна сітка на глобусі та географічній карті. Географічні координати

17

Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки

18

Узагальнення знань й умінь з розділу

«Земля на плані і карті»

 

РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі (41 год)

Тема 1. Літосфера (12 год)

19

Внутрішня будова Землі

20

Будова літосфери

21

Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори

22

Внутрішні процеси Землі: землетруси

23

Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани

24

Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків

25

Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини

26

Абсолютна і відносна висота місцевості

27

Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини

28

Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

29

Рельєф дна Світового океану

30

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їхня охорона
Тема 2. Атмосфера (12 год)

31

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

уроку

Дата Тема уроку Примітки

32

Добовий хід температури повітря, причини її коливання

33

Річний хід температури повітря, причини її коливання. Карта ізотерм. Теплові пояси Землі

34

Атмосферний тиск

35

Вітер. Місцеві вітри

36

Вода в атмосфері

37

Хмари і туман

38

Опади, їхні види і вимірювання

39

Погода, її елементи, мінливість

40

Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

41

Клімат, основні кліматичні показники, карта кліматичних поясів

42

Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу і клімат.

Люди і клімат

Тема 3: Гідросфера (12 год)

43

Загальна кількість води на Землі та її розподіл у гідросфері

44

Світовий океан та його частини. Острови в океані

45

Властивості вод Світового океану

46

Рухи води в Океані

47

Багатства вод Світового океану. Океан та людина

48

Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн

49

Живлення і режим річок. Робота річок

50

Озера. Штучні водойми

51

Болота

уроку

Дата Тема уроку Примітки

52

Льодовики. Багаторічна мерзлота

53

Підземні води

54

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі
Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год)

55

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

56

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив людини на біосферу і ґрунти.

Тема 5. Природні комплекси (ландшафти) (3 год)

57

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи

58

Природні зони

59

Практична робота (на місцевості)
 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

60

Населення Землі
Тема 2. Держави світу

61

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу

62

Держави – сусіди України на політичній карті світу

Тема 3. Вплив людини на природу

63

Природа і господарська діяльність людини

64

Забруднення довкілля та його охорона