Функції держави — головні напрямки внутрішньої і зовнішньої діяльності держави, що характеризують її класову і загальнолюдську сутність.

Функції сучасної держави можна класифікувати за різними критеріями.

1. За сферами діяльності чи політичного напрямку:

Внутрішні функції — забезпечують її внутрішню політику:

1) політична — вироблення внутрішньої політики держави, забезпечення народовладдя;

2) економічна — регулювання сфери економічних відносин, створення умов для розвитку виробництва;

3) оподатковування й фінансового контролю — організація й забезпечення системи оподатковування й контролю над легальністю доходів громадян і їхніх об’єднань, а також за витратою податків;

4) соціальна — забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов1 для повного здійснення їхнього права на працю, життєвий достатній рівень;

5) екологічна — забезпечення екологічної безпеки й підтримка екологічної рівноваги на території держави;

6) культурна (духовна) — організація утворення, сприяння розвитку культури, науки; охорона культурної спадщини;

7) інформаційна — організація й забезпечення системи одержання, використання, поширення й зберігання інформації;

8) правоохоронна — забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності й правопорядку.

Зовнішні функції — забезпечують її зовнішню політику:

1) політична (дипломатична) — встановлення й підтримка дипломатичних відносин з іноземними державами;

2) економічна — установлення й підтримка торгово-економічних відносин з іноземними державами, інтеграція у світову економіку;

3) екологічна — підтримка екологічного виживання на планеті;

4) культурна (гуманітарна) — підтримка й розвиток культурних і наукових зв’язків з іноземними державами;

5) інформаційна — участь у розвитку світового інформаційного простору, встановлення режиму використання інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітництва з іншими державами;

6) оборона держави — захист державного суверенітету від зовнішніх зазіхань як економічними, дипломатичними, так і військовими способами;

7) підтримка світового правопорядку — участь у врегулюванні міжнаціональних і міждержавних конфліктів; боротьба з міжнародними злочинами.

2. За ступенем соціальної важливості:

1) Основні функції — найважливіші напрями діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань і цілей, що стоять перед нею у конкретний історичний період (оборони, охорони правопорядку, регулювання економіки, забезпечення освіти населення та ін.).

2) Неосновні (додаткові) функції — напрями діяльності держави зі здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя (управління персоналом, збирання необхідної для управління інформації тощо).

3. За тривалістю виконання:

1) Постійні функції — напрямки діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку. Більшість здійснюваних державою функцій є постійними.

2) Тимчасові функції — напрямки діяльності держави, що обумовлені конкретним етапом історичного розвитку суспільства (подолання наслідків стихійного лиха).

4. За процесом реалізації державної влади:

1) Законодавчі — розробка та прийняття законів.

2) Управлінські — керування державою через органи державної влади.

3) Правоохоронні — забезпечення та охорона прав і свобод громадян правоохоронними органами держави (міліція, служба безпеки, митна служба, прикордонна тощо).

4) Інформаційні — доведення офіційної інформації до населення країни (висвітлення в ЗМІ подій в країні, за кордоном, оприлюднення нормативно-правових актів тощо).

5. Спеціальні (особливі) — існують в окремо взятій державі та мають особливий (унікальний) характер, існують на певних етапах, пов’язані з конкретними подіями (арабо-ізраїльський конфлікт — питання територій, статусу Єрусалиму, війни та миру тощо).