Методичні поради. Зміст курсу економічної і соціальної географії України тісно пов’язаний з фізичною географією, тому під час вивчення його змісту широко використовуються відомості про її природні умови й ресурси.

Розвиток економічної і соціальної географії України пов’язаний з іме­нами відомих вітчизняних учених, тому окремі питання і завдання при­свячені дослідженням українських економгеографів.

Значне місце в змісті навчального матеріалу з економічної і соціальної географії України займають диференційовані матеріали з окремих розді­лів «Населення України» і «Господарство», але ми намагались підібрати для вчителів питання і завдання не тільки про природу і господарство України, а й націлити їх на організацію й навчання учнів уміти узагаль­нювати, розкривати причинно-наслідкові зв’язки, робити певні висновки. Це сприятиме формуванню в учнів образу України — цілісної європейської держави, як за територією, так і соціальними умовами життя людей.

Диференційовані дидактичні матеріали тісно пов’язані з головними географічними поняттями, що становить основу навчального матеріалу з економічної і соціальної географії України. При цьому важливо зазна­чити, що багато понять, які розглядаються в курсі географії для 9 класу, в загальних рисах уже сформовані. За допомогою впровадження дидак­тичних питань і завдань у зміст навчального матеріалу отримані знання учнів поглиблюються і на їх основі засвоюються нові. Тому особливого значення в такому процесі набуває диференційований підхід до вивчення цього курсу. Зміст диференційованого навчання економічної і соціаль­ної географії залежить від усвідомлення найважливіших географічних проблем, шлях до розв’язання лежить через вивчення та узагальнення відповідних фактів, формування загальних економічно-географічних по­нять і розкриття закономірних зв’язків. Розкриваючи поняття в цьому курсі, учні краще усвідомлюють закономірності економіко-географічних процесів і явищ.

Розв’язуючи пропоновані завдання, дев’ятикласники вчаться вста­новлювати на основі вже сформованих знань причини територіальних відмінностей у природних умовах і господарстві України. Вони долають труднощі в розкритті взаємодії і взаємообумовленості окремих компо­нентів у природно-територіальних комплексах і суспільному виробництві, а також вчаться визначати перспективи розвитку економіки України і усвідомлюють свою відповідальність за збереження екологічної рівноваги в природному середовищі. Це сприяє вихованню дбайливого ставлення до природних ресурсів і до всіх матеріальних благ країни.

Відповідно до мети нашого збірника наші дидактичні матеріали не мають повного програмного змісту, а подаються лише до окремих тем.

Методичне використання нижченаведених диференційованих дидактич­них матеріалів може бути різним. Тут подаються методичні поради, як краще використати картки на уроках під час вивчення програмних тем. При цьому автори виходили з того, що вчитель географії повинен розглядати дидактичні матеріали не як готові рецепти до вивчення теоретичного тексту підручника, а як методичну навчальну інформацію в запитальній формі для поглибле­ного осмислювання теми уроку. Вчитель сам може змінити редакцію завдань і творчо добирати навчальну інформацію, на основі якої може структурувати дидактичний диференційований матеріал і методику його використання.

У цілому деталі й специфіку цих матеріалів він визначає сам, виходячи зі своїх можливостей та індивідуальних особливостей і підготовки учнів.

Крім загальних порад з методичного забезпечення уроків географії в 9 класі дидактичними матеріалами рекомендуємо використовувати їх систематично, тому що викладання економічної і соціальної географії в навчальних середніх закладах відзначається сухістю викладу, форма­лізмом і відірваністю від практичних запитів життя. Тому активізація розумової діяльності учнів розглядається як необхідна умова свідомого засвоєння змісту економічної і соціальної географії України.

Пропоновані матеріали вибіркові, тому радимо вчителям самостійно складати диференційовані дидактичні матеріали і використовувати їх на уроці. При виконанні їх учитель дає відповідний інструктаж, на уроках допомагає виконувати їх (особливо учням, які в силу різних обставин відстають у навчанні), використовує такі методи, як розповідь, бесіда, прийми роботи за картою і текстом підручника.

Диференційовані дидактичні матеріали для учнів 9 класу (дворівневі)

Вступ

в вв ввв вввв