Дія нормативно-правових актів — це їхній фактичний вплив на суспільні відносини.

Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами:

1) дією у часі, тобто терміном дії, або часом, протягом якого нор-мативно-правовий акт має юридичну силу;

2) простором, на який розповсюджується дія нормативно-право-вого акту;

3) колом осіб, які підпадають під дію нормативно-правового акту.

Дія нормативно-правового акту у часі обмежена моментом набрання ним юридичної сили та моментом втрати останньої.

Нормативно-правові акти починають діяти:

а) з часу, що зазначений у самому нормативно-правовому акті чи спеціально прийнятому акті;

б) після 10 днів від моменту його опублікування;

в) якщо нормативно-правовий акт не публікується, то з моменту одержання його виконавцями.

Нормативно-правові акти втрачають чинність у разі:

а) закінчення терміну, на який видавався акт;

б) відміни даного нормативно-правового акту іншим;

в) зміни обставин, для врегулювання яких був призначений нормативно-правовий акт.

Дія нормативно-правових актів у часі є:

— пряма, тобто він поширюється на всі факти, які виникли після набуття ним чинності;

— зворотна дія, яка має місце тоді, коли нормативно-правовий акт поширюється на факти, які виникли до набуття ним чинності.

Загальне правило: нормативно-правовий акт зворотної сили не має.

Виняток: якщо акт, прийнятий після скоєння правопорушення, пом’якшує чи звільняє від юридичної відповідальності, то він має піоротну силу, а якщо встановлює чи обтяжує, то такий акт зворотної сили не має.

Дія нормативно-правового акту у просторі — це поширення його впливу на певну територію, державу в цілому чи певний регіон.

Дія нормативно-правового акту за колом осіб — це поширення його на всіх осіб, що перебувають на певній території. Винятком вважаються окремі іноземні громадяни, які мають імунітет від юрисдикції держави перебування. Це окремі дипломатичні та консульські працівники, щодо яких питання про юридичну відповідальність витіпується на підставі міжнародних угод.

Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, який приймається в особливому порядку вищим представницьким органом держави або референдумом і визначає відправні засади правового регулювання найважливіших суспільних відносин.

Конституція — основний закон, який регламентує основи суспільного, політичного, економічного життя суспільства, права і свободи громадян, втілює принцип верховенства права і має найвищу юридичну силу порівняно з іншими законами.

Система законодавства — це всі впорядковані нормативно-правові акти окремої держави.