Раджа —князь в Індії.

Ранг —ступінь, чин, спеціальне звання.

Реалізм (від лат. «реаліс» — дійсний, речовинний) — об’єктивне відо­браження дійсності, правда життя, втілена за допомогою різних стилів і видів мистецтва.

Революція— корінний насильний переворот у державному, господарському та суспільному житті країни.

Регламент —статут, зведення правил.

Регулярна армія —постійна професійна армія, що складається з солдатів та офіцерів, які отримали військову підготовку, однаково озброєних та обмундиро­ ваних, службовців на підставі статутів, що перебувають на повному державному забезпеченні.

Рейхстаг —збір представників Священної Римської імперії.

Рента(лат. — віддана) — регулярно отримуваний дохід з землі, що не вима­гає від її власника підприємницької діяльності.

Республіка— форма правління, за якої главою держави вважається ви борна особа, а джерелом влади — громадяни держави.

Реставрація —відновлення монархічного правління.

Ринок— система постійних торговельних зв’язків, яка охоплює частину країни, країну в цілому, увесь світ.

Риторика(гр.) — теорія красномовства; наука про ораторське мистецтво.

Роксолана (Настя Лісовська) — дружина Сулеймана II, дочка га  лицького священика.

Самодержавство— монархічна форма правління в Росії, коли но сієві вер­ховної влади — царю, імператору належали верховні права у законодавстві, вер­ховному управлінні та вищому суді.

«Священна ліга»— антитурецька коаліція країн Австрії, Польщі, Венеції, Московська держава та ін.

Сейм(польск.) — назва станово­представницького органу влади.

Синаї —турецький архітектор, створив безліч будівель, у тому числі 80 мечетей.

Синод— збір.

Стани —групи населення країни, кожна з яких відрізнялася своїми певни­ми правами та обов’язками в суспільстві. Класичний приклад — Франція. Тут «перший» стан (духівництво) та «другий» (дворянство) — привілейовані («не­підподатні» — не сплачували податки або користувалися пільгами) та «третій» стан (селянство, буржуазія та ін.) — «податні» (сплачували податки).

Станово-представницька монархія— форма феодальної держави, за якої ко­ролівська влада поєднувалася зі зборами представників станів. Ці збори володіли дорадчими, а іноді й законодавчими правами. Станово­представницька монар­хія була звичайною формою держави в Європі після того, як утворилися стани (парламент в Англії з 1265 р., Генеральні штати у Франції з 1302 р., сейм у Польщі з XIV ст., Земський собор у Московському царстві з середини XVI ст. та ін.).

Стихія(гр. — елемент) — явище, що виявляє себе як нічим не стримувана сила.

Сулейман I (1495–1566, 1520) — названий турками Законодавець за створен­ня зводу законів, європейці надали йому титул Прекрасний.

Технічний прогрес —розвиток техніки й винахідництва.

Тиран— правитель, що діє свавіллям і насильством; жорстока людина, му­читель.

Титан(гр.) — людина виняткового духу, розуму, таланту та ін.

Тімар —земельний подарунок за військову службу.

Торі —прихильники короля у парламенті, згодом — політична партія в Англії.

Трагедія(гр.) — драматичний твір, що зображує вкрай гострі життєві конфлікти.

Традиція —звичай, порядок, правила поведінки, що переходять з покоління у покоління.

Фабрика —крупне промислове підприємство, засноване на використанні машинного виробництва.

Фаворит —1) улюбленець; 2) особа, якій протегує могутня або впливова людина.

Факторія —торговельне поселення за межами метрополії.

Фанатизм —пристрасна відданість своїм віруванням, поєднана з крайнім неприйняттям чужих поглядів.

Фармакологія —наука про дію ліків на організм.

Фатехпур-Сикрі— град небесний.

Федеральна держава —союзна держава, кожна частина якої зберігає деякі власні державні права.

Фельдмаршал —вищий військовий чин у деяких арміях.

Феод —земельне володіння, подароване сеньйором своєму васалу.

Феодал —власник феода.

Феодальний маєток —велике земельне господарство, що належить фео  далу, основний дохід якому приносить земля, на якій працюють залежні від феодала­ землевласника селяни­землероби.

Феодальні відносини —загальногосподарські зв’язки між людьми, які перед­бачають васальні (службові) стосунки між умовними власниками землі (феодів)

і право феодалів на оброк й панщину від залежних селян.

Фермер —заможний селянин, що володіє фермою та власним господарством.

Філологія— наука про мову та літературу.

Філософія —наука про закони розвитку природи та суспільства.

Фільварк(хутір) — польське найменування товарного поміщицького госпо­дарства (панської запашки), в якому використовувалася примусова праця залежних селян.

Форт— замкнене військове зміцнення (самостійне або в складі  фортеці).

Фрегат —трищогловий військовий корабель, другий за величиною після лін­кора; мав 2 батарейні палуби (до 60 гармат); за швидкістю перевершував лінкор.

Фреска(іт.) — розпис стін водяними фарбами по свіжій штукатурці.

Функція, функціонування —діяльність.

Хаджі Халіфі— турецький історик і географ.

Хінді —основна мова Індостану.

Ценз —фіксована грошова платня за землю.

Цивілізація —рівень матеріальної та духовної культури, досягнутий суспільством.

Шляхтичі —стан польсько­литовських лицарів­дворян.

Штат —невелика адміністративно­територіальна одиниця у складі деяких держав, має свої закони.

Штатгальтер —намісник Голландії.

Юнкер— дворянин­землевласник у Німеччині.

Яничари— гвардія султана.