Магнати(у Польщі) — землевласницька знать, нащадки польських і ли­товських вельмож, староруських бояр і князів.

Маєток— землі, отримані палацовими й військовими слугами (дворяни —люди їхнього двору) за службу та на час служби.

Манускрипти— стародавні рукописи.

Мануфактура— рання форма індустріального виробництва, заснована нарозподілі ручної праці робітників на окремі операції.

Маньчжури— завойовники Китаю.

Медресе —мусульманська школа.

Меса —прийнята католицькою церквою назва літургії.

Метиси— нащадки від змішаних шлюбів індійців та європейців.

Метрополія —ядро колоніальної імперії, територія, на якій склалася держа­ва та народ, що приступив до захоплення колоній.

Мечеть —мусульманський храм.

Митрополит —старший єпископ, який керує групою єпархій; у православ­ній церкві — вищий духовний сан.

Мініатюра(фр.) — живопис малого розміру.

Мобілізація(лат. — рухомий) — заклик на військову службу; приведеннязброй них сил у цілковиту бойову готовність.

Монархія абсолютна— форма правління, за якої правителю (монарху) нале­жить необмежена законодавча, виконавча та судова влада.

Монархія конституційна— форма правління, за якої влада монарха обмеже­на законом — Конституцією та обраним законодавчим органом влади — парла­ментом.

Монархія станово-представницька —форма правління, за якої монарх керує країною, спираючись на рішення зборів та виборних представників станів.

Мортира— короткоствольне артилерійське знаряддя для навісної стрільби.

Муедзин— служитель культу у мусульман, який, стоячи на мінареті, скликає всіх на молитву.

Найманий робітник— людина, що добровільно наймається на роботу до ка­піталіста та отримує за свою працю заробітну платню.

Намісник-інтендант —керівник провінції у Франції.

Натуральне господарство —господарство, в якому майже все необхідне для життя проводиться всередині не для продажу, а для власного спожи вання.

Наука —один із засобів пізнання світу за допомогою існуючих знань. Наука поступово накопичує факти (явища та зв’язки між ними) і намагається дати їм теоретичне (уявне) пояснення. Спочатку вчений висуває гіпотезу, а потім нама­

гається її довести або спростувати за допомогою досвіду, експерименту, доказів, спостерігаючи за навколишнім світом. Наприкінці вчений відкриває закон — зв’язок, що повторюється між явищами навколишнього світу.

Нація —спільність мови, території, економіки і культури.

Нейтралітет— невтручання у чужі суперечки; становище держави, що не втручається у війну між іншими країнами та зберігає з ними мирні відносини.

Нова історія —це епоха, коли формувалися основи індустріального суспільства.

Обгороджування —у XVI–XVII ст. примусове вигнання англійських селян з земель, які обгороджувалися огорожами та віддавалися під пасовища для овець.

Оброк —натуральні й грошові платежі селян­землевласників своїм сеньйо­ рам­феодалам.

Орден— організація з певним статутом.

Оренда —наймання або передача майна в тимчасове користування за визна­чену платню, оформлена договором.

Ост-Індська компанія— компанія, заснована англійцями для торгівлі в Індії.

Памфлет —стаття, книжка на злободенну тему.

Панщина —безкоштовна примусова праця залежних селян­землеробів у гос­

подарстві феодала.

Патріарх (прабатько, родоначальник) — з 1589 р. глава російської право­славної церкви. Патріархи уселенські — назва глав православних християнських церков.

Паупери (від лат. «паупер» — бідний) — жебраки.

Пейзаж— жанр образотворчого мистецтва, в якому основним предметом зображення є природа.

Підприємець —те саме, що й капіталіст.

Плантація —крупне землеробське господарство.

Повіт —адміністративно­територіальна одиниця на Русі (з XIII ст.) — скла­дався з міста й підлеглих йому волостей.

Податок— збір на користь держави.

Політика —одна зі сфер життя суспільства. Всі відносини, що виникають між людьми у процесі управління державою. Внутрішня політика — всі події та відносини, пов’язані з внутрішнім життям дер  жави. Зовнішня політика — всі події, пов’язані з відносинами між державами.

Політичні партії —організації, які виражають думки різних верств населен­

ня та борються за їхні голоси перед кожними виборами.

Портрет— зображення будь­якої людини або групи людей, існуючих або існуючих насправді.

«Праві» — прихильники збереження старих порядків у державі.

Президент —выборний глава держави.

Пресвітеріанство— особливий варіант кальвінізму, що затвердився у Шот­ландії.

Прикази —органи центрального управління у XVI–XVII ст. у Московському царстві.

Принцип —початкова ідея.

Програма— виклад мети і вимог.

Промисловий переворот— заміна ручної праці машинним, внаслідок чого на зміну мануфактурі приходять фабрики.

Протекторат —система, що постала в Англії після 1653 року. Главою дер­жави оголошувався лорд­протектор («захисник»), що не обмежений законами та спирається на військову силу.

Протекціонізм— покровительство з боку держави з метю створення сприят­ливих умов для розвитку власної промисловості й торгівлі.