Даосизм —вчення про Дао­шляхи. Його створення вчені приписують китай­ському мудрецю Лао­цзи, що жив в VІ–V ст. до н. е. Згідно з віруваннями старо­давніх китайців, весь світовий простір заповнювала пара. В якийсь момент ця пара розділилася на два початки — інь (темне й холодне) та янь (тепле й світле).

Інь породило землю, а янь — небо. Ці два початки, взаємодіючи між собою, під­тримують гармонію, рівновагу у Всесвіті. Дао — це джерело всього, що є на світі,

воно вічне й незмінне. Кожному Дао відводить своє місце, проникає у суть всіх

речей і непомітне для всіх спрямовує на потрібний та правильний шлях. Дао — це закон, якому треба неухильно слідувати. Не «кичись заслугами, не принижуй слабого, живи у мирі та згоді з іншими, не бажай багатства й розкоші, не кради,

не вбивай, задовольняйся тим, що у тебе є», — ось основні правила, які ведуть до

благополуччя. Основна суть даоського навчання зводиться до однієї фрази: «Слі­дуй встановленому природою порядку і будеш здоровий та щас ливий».

Дворянство мантії —вихідці з середовища урядовців, що купили  титул.

Дворянство шпаги —дрібномаєтне дворянство у Франції.

Декларація —урочисте проголошення основних принципів.

Делійський султанат —держава, що виникла в результаті вторгнення арабів.

Демократія— народовладдя.

Держава — організація, що керує суспільством, людьми, які проживають на певній території (у межах держави). У кожній державі існують: апарат управлін­ня (урядовці), система законів (право), служби захисту законного порядку, армія, збір податків.

Деспот(повелитель) — необмежений та жорстокий володар, цар, що править не за законом, а свавільно.

Джагири— земельні подарунки.

Джентрі —дрібномаєтні дворяни­землевласники в Англії.

Джизья— податок, який сплачувало все немусульманське населення в мусульманських державах.

Диван— державна рада у мусульманських країнах, що складалася з вищих сановників.

Династія Цин (1644–1911) — керували країною 270 років — союз китайських військових з маньчжурами.

Диспут (лат.) — міркувати, розбирати, сперечатися.

Догмати —основні положення віри, що вважаються незаперечними та незмінними.

Драма(гр. — дія) — твір, написаний у розмовній формі для театру (для постановки на сцені). Драма — будь­яка приголомшлива подія у житті.

Друга столицяКитаю — Нанкин.

Емір —князь у мусульманських країнах.

Емпіризм(гр. — досвід) — пізнання світу через життєвий досвід.

Енциклопедія —наукова й довідкова допомога, вперше створена у Китаї, да­вала систематичне уявлення про будь­яку галузь знань.

Епос —героїчні оповіді.

Єзуїти— члени католицького чернечого ордену, заснованого в 1534 р. в Пари­жі іспанцем Ігнатієм Лойолою для боротьби з Реформацією.

Єретик— людина, що виступає проти певних догматів релігійного вчення.

Залежні селяни —землероби­общинники, які живуть на землі феодала­

сеньйора, мають право на довічне володіння наділом і ведення власного госпо­дарства, але зобов’язані платити за це оброк і відбувати на панщину на користь свого феодала.

Зміна датвідкрита під час кругосвітніх подорожей. Загальноприйнятим

є те, що коли кораблі йдуть зі сходу, то під час перетину лінії зміни дат, яка про­ходить умовно меридіаном Гринвіча, один день рахують двічі. А коли корабель йде із заходу, то пропускають один день.

Ідальго— дрібні та середні лицарі Іспанії, які брали участь у завоюванні но­вих земель.

Ідеал(гр. — поняття) — вища досконалість.

Імпічмент —порядок залучення до відповідальності та судового розгляду справ про злочини вищих посадовців США, у тому числі президента. Питання про залучення до відповідальності вирішує палата представників Конгресу, а роз­гляд справи та виголошення вироку здійснює Сенат.

Індуїзм —релігія, що виникла у давнину в Індії. Ця релігія визнає тисячі

богів, головними з яких є Брахма (творець), Вішну (хранитель) і Шива (руйнів­

ник). На честь кожного з богів у різних містах Індії зведені храми. Кожний індус,

що сповідає індуїзм, може підносити молитви тому божеству, якому покло­няється він сам, його каста, його земляки. В результаті всередині індуїзму ужи­вається безліч різних навчань. Тут одночасно співіснують «Кама Сутра» — наука

про любовну насолоду й учення йогів про аскетичне життя відлюдника, щозвільняє душу для спілкування з вищими силами.

Індульгенція— грамота про прощення гріхів.

Індустріальне суспільство— суспільство, в якому завершений процес ство­рення крупної, технологічно розвиненої промисловості.

Індустрія —діяльність; промисловість.

Інквізиція —особливий церковний суд у католицьких країнах.