Авантюра (фр. — пригода) — справа, зроблена без урахування реальних сил та умов, приречена на провал, на невдачу.
Аграрне суспільство — перший вид створеної людьми цивілізації. Його озна­ки: 1) основою господарства є землеробство. Переважна більшість людей живе у селах, веде натуральне господарство. Товарно­грошові відносини розвивають­ся, як правило, лише в містах; 2) суспільство складається з окремих станів, пра­ва та обов’язки людини визначаються її походженням; 3) більшість населення зазвичай не має політичних прав. На управління державою може впливати лише землевласницька знать; 4) культура та світогляд більшості людей перебували під впливом релігії, традицій і звичаїв предків. У суспільстві мало освічених людей.
Алегорія (гр.) — іносказання.
Амуніція— речі (окрім зброї та одягу) військовослужбовця (ранець, патрон­ні сумки та ін.).
Англіканство— національне віросповідання, що прийшло на зміну католи­цизму під час Реформації в Англії. Главою англіканської церкви став король.
Ансамбль(фр. — разом) — взаємна узгодженість, довершене ціле.
Античність(лат.) — стародавній; стосується історії стародавніх Греції та Риму.
Архітектура (гр. — будівник) — будівельне мистецтво, архітектура, мистец­тво проектувати й будувати.
— зречення земних, «грішних», задоволень заради порятунку душі.
Бабур —засновник держави Великих Моголів.
— установа, яка зберігає гроші вкладників, надає кредити та виступає у ролі посередника під час платежів і грошових розрахунків клієнтів.
Батрак —найманий робітник у сільському господарстві.
Башибузуки —допоміжні війська турецької армії.
Богдихан —титул китайського імператора після маньчжурського завоювання.
Бойкот —утримування від купівлі певних товарів або взагалі припинення відносин з будь­ким.
Бояри —крупні феодали, вищий шар служилих людей: воєводи, глави на­казів або члени Боярської думи за царя (походження слова не встановлено).
Буддизм —найстародавніша світова релігія. Виникла у V–IV ст. до н. е. у до­лині Гангу. Їі засновник — принц Сидхартха Гаутама, що став після тривалого духовного самопоглиблення Буддою (просвітленим). Будда ствер джував, що життя — це страждання, яке породжується безліччю людських бажань. Щоб позбутися страждань, треба подолати всі свої бажання й слідувати «серединним
шляхом», уникаючи крайнощів, тоді душа потрапляє до нірвани — стану спо­кою та щастя. Буддизм швидко розповсюдився серед нижчих шарів індійського суспільства. Такий успіх нового вчення визначався тим, що буддизм вперше був
звернений до людини не як до представника придворного угрупування (клану), а як до особи, здатної до розвитку й самовдосконалення. Будда вчив, що жінки нарівні з чоловіків можуть досягти духовної досконалості. Для Будди важливі
тільки особисті заслуги людини: мудрість, доброта, спокій. Роблячи добрі вчин­ки, людина наближає себе до Прояснення, творячи злі справи — прирікає себе на череду болісних перероджень, на хвороби, бідність.
Бюрократія —чиновницький апарат.
Васали Китайської імперії —Корея, В’єтнам, Тибет.
Віги— організована група супротивників влади короля в Англії, згодом — політична партія.
Відродження— епоха у розвитку європейської культури (XIV–XVI ст.), для якої характерним є відродження інтересу до людини, звернення до спадщини античності, філософії гуманізму.
Візир— титул глави уряду в мусульманських країнах.
Вотчина —повна спадкова власність (землі, які передавалися за спадком).
Гайдуки— загони народних месників (партизан), що боролися на Балканах, виступаючи проти панування Османа.
Галера— старовинний тип військового весельного судна (застосовувалися до поч. XVIII ст.).
Гармонія —співзвучність, мелодійність, розміреність.
Гаубиця— артилерійське знаряддя, яке використовується головним чином
для руйнування зміцнень супротивника і для стрільби навісним вогнем по за­критій цілі.
Гези— жебраки — партизани в Нідерландах.
Генеральні штати —найвищий станово­представницький орган у Франції, що складався з депутатів трьох станів. Основною його задачею було затверджен­ня податків, пропонованих королем.
Геній (лат.) — вищий ступінь творчої обдарованості.
Гравюра— вирізане на дошці, на металевій пластині та ін. зобра ження.
Громадянська війна —війна між жителями однієї держави за владу в країні.
Гугеноти— так називали французьких протестантів, які сповідували каль­вінізм.
Гуманізм —філософія, що вступила у суперечку з християнським аскетиз­мом Церкви. Гуманісти оголошували людину досконалим створінням, відмов­лялися протиставляти душу й тіло, оголошуючи їх однаково прекрасними.
Поети Данте та Петрарка, художники Джотто й Донателло звернулися до за­бутих витворів мистецтва античної цивілізації.