ЗЗАКОН — 1) філософська категорія, яка відзеркалює важливі, загальні, необхідні, та стійкі, повторювані взаємозв’язки між явищами об’єктивної дійсності; 2) виданий у встановленому порядку загальнообов’язковий акт найвищого органу державної влади, який має найвищу силу.

ЗАЛІЗНИЙ ВІК — період у історії , що розпочинається бл. 1 тис років до н. е. Відзначений такими історичними явищами: остаточне розселення індоєвропейців, технологічний перелам в  створенні знарядь праці а також зброї, виникнення ранньодержавних утворень, період існування найяскравіших кочових об’єднань. Збігається з епохою створення гомерівського епосу.

ЗБИРАЛЬНИЦТВО — одна з форм  діяльності людини, яку становить не тільки процес збору тих чи інших продуктів, а й численні прийоми їхньої обробки, приготування з них їжі. У первісному суспільстві поряд з мисливством і рибальством 3. становило панівний тип господарчої діяльності — привласнювальний.

ЗЕМЛЕРОБСТВО — система раціонального використання землі, спрямована на відновлення й підвищення родючості ґрунту при найменших затратах праці й засобів. Відомі історично обумовле ні системи землеробства: підсічне, перелогове, багатопільне (феодальне суспільство), плодонасіннєве, пропашне (індустріальне суспільство) тощо.
ЗМІШАНА ВИБОРЧА СИСТЕМА  — система виборів що, поєднує в собі елементи пропорційної та мажоритарної виборчих систем.

ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ — сукупність пристроїв, засобів, за допомогою яких люди діють на предмети праці, видозмінюючи їх відповідно до своїх потреб у процесі виробництва матеріальних благ. Складова частина засобів виробництва.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА —  курс країни у справах  міжнародного характеру, який регулює взаємовідносини з іншими країнами і народами відповідно до потреб, принципів і цілей її внутрішньої політики. Важливим засобом здійснення 3. п. є ди-пломатія. Використовуються також блокова політика, переговори, міжнародні наради, конференції й консультації, торговельно-економічні відносини, військова сила.