ЕЕВОЛЮЦІЯ (лат. evolutio — розгортання) — 1) процес зміни, розвитку; форма руху а такожрозвитку у природі, суспільстві — безперервні, поступові зміни (кількісні, якісні).
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ  — один із напрямів у сучасній філософії та іітературі, який виник (на початку XX ст. в Росії, після І світової війни в Німеччині, у період ІІсвітової війни у Франції, після її завершення — в Інших країнах) як антипод раціоналістичної філософської традиції. Існує Е. релігійний (К.Ясперс, Г.Марсель, М.О.Бердяев, JІ.Пестов, М.Бубер) і атеїстичний (Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер та ні.). Основна категорія — існування, яке розглядається як потік переживань, пов’язаних з існуванням у світі. Е. справив іначний вплив на літературу й мистецтво Заходу, умонастрої інтелігенції.

ЕКОНОМІЧНА КРЙЗА — відносне надвиробництво товарів, яке призводить до занепаду виробництва, зростання безробіття тощо.

“ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО” — процес швидкого відновлення й бурхливого зростання темпів економічного розвитку ФРН, Італії, Японії після ІІ світової війни на основі цільової допомоги США з використанням новітніх технологій.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ (фр. exploitation) — 1) привласнення продуктів чужої праці; 2) особисте використання природних ресурсів, землі, промислових підприємств, транспорту, будівель тощо.

ЕЛЕКТОРАТ (ВІД англ. elect — вибирати) — особи, що мають право голосу при виборах до органів влади або міждержавних організацій.

ЕЛІТАРНА КУЛЬТУРА (від еліта) — культура обраних, невеликої групи людей, об’єднаних за соціальною, майновою, професійною ознакою.Е. к. орієнтується на смаки обраної публіки, відрізняється складністю форм самовираження митця, протистоїть загальнодоступній “масовій культурі”.

ЕЛЛІНСЬКИЙ (грец. Hellen — еллінський) — грецький; давньогрецький.

ЕМБАРГО — відповідно до Статуту ООН — колек-тивний репресивний захід щодо держави, дії якої загрожують міжнародній безпеці.

ЕМІГРАЦІЯ (лат. emigratio — виселення, виїзд) — добровільне або вимушене переміщення населення з країн (місця) постійного проживання в інші країни (місця). Залежно від причин еміграцію поділяють на політичну й економічну (трудову).

ЕПОХА (epoche — зупинка, затримка) — певний період часу в історичному розвитку природи, суспільства, науки, ознакою якого є визначні події, явища, процеси.

ЕРА — великий історичний період, епоха.