ББАРОКО (італ. barocco — вишу­каний, химерний, вигадливий) — визначальний напрям розвитку образотворчого мистецтва й літе­ратури кінця XVI — сер. XVIII ст., що відзначається винятковою пишністю, химерністю й величні­стю форм. Призначений про­славляти могутність монархії та церкви.

БАРТЕР (від англ. barter — міня­ти) — система обміну, в якій то­вар і послуги обмінюються без платежів грошима (натуральний обмін) між державами, фірмами, підприємствами в період нероз­винутих товарних відносин або нестійкості валют.

БЕЗРОБІТТЯ — пропозиція вільної робочої сили переважає над попитом на неї, їхня кількіс­на і складова розбіжність; одна із важливих характеристик соціально-еконо­мічного розвитку в цілому, а та­кож ринку праці.

БЕЗ’ЯДЕРНИЙ СТАТУС УКРАЇ­НИ (проголошений Верховною Радою України у Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 p., потім підтверджений у її Заяві від 24 жовтня 1991 р. та в постанові від 9 квітня 1992 р.) — перша у світі гуманістична іні­ціатива уряду ядерної країни добровільно позбутися успадко­ваної від СРСР зброї масового винищення. Б. с. У. є міжнародно-правовим, що відповідає основним принци­пам і вимогам Статуту ООН та положенням Гельсінських між­народних угод.

БІБЛІЯ (грец. biblia — книга) — зібрання (збірник) іудейських і християнських“священних книг”, що містять основні поло­ження віровчення, молитви, які є основою богослужіння.

БІЗНЕС (англ. busines) еконо­мічна діяльність, яка розрахова­на на одержання прибутку.

БІЛЛЬ (англ. bill, від лат. bulla — печатка, документ з пе­чаткою) — у США, Великій Бри­танії та інших країнах англосак­сонської правової системи — про­ект закону, що вноситься урядом або представником парламенту. Назва “білль” збереглася за деякими актами, що стали законом, напр., “Білль про права”.

БІЛЬШОВИЦЬКА ДИКТАТУРА — необмежена політична, економіч­на й ідеологічна влада російської партії більшовиків.

БІПОЛЯРНИЙ СВІТ (від лат. ІІІН — двічі і polus — полюс) — стан протистояння і протиборства двох протилежних світових сус­пільно-політичних систем — капі­талістичної й соціалістичної. Склав­ся опісля Другої світової війни.

«БЛАКИТНІ КАСКИ” — назва військового контингенту ООН, який надають держави — члени ООН для участі в миротворчих операціях під її егідою. Термін походить від елемента уніформи озброєних сил ООН.

БЛОКАДА (англ. blokade) — вій­ськова, політична або економічна ізоляція чи оточення якоїсь дер­жави (або частини її, групи дер­жав, їхніх збройних сил), насиль­ницьке руйнування її зовнішніх зв’язків з метою примусити вико­нати вимоги організаторів Б.

БОЙКОТ (англ. boycott) — форма економічної або політичної бо­ротьби, що полягає в повній або частковій відмові від зносин з будь-якою особою, організацією, державою, від участі в тих або ін­ших організаціях, органах тощо, у виборах до представницьких ус­танов. За прізвищем управителя маєтку Ч. К. Бойкота, до якого в 1880 р. вперше в історії ірланд­ські орендатори застосували цей захід.

БОНАПАРТЙЗМ (від імені Напо­леона Бонапарта) — контррево­люційна диктатура великої бур­жуазії, яка спирається на воен­щину і реакційно налаштовані верстви селянства і проводить по­літику лавірування між воро­гуючими класами в умовах неста­більної рівноваги класових сил; поєднує демагогію з політикою наступу на демократію і револю­ційний рух.

БРАТСТВА — національно-релігійні й просвітницькі громадські організації XV — XVIII ст. при православних церквах Білорусії, України, Литви, Чехії (Львівське засноване в 1586 p., Київське — в 1615 p., Луцьке — в 1624 p.). Бо­ролись проти національного гноб­лення й насильницького окатоли­чення православного населення. За структурою нагадували міські цехи, мали устави. Відкривали школи, друкарні, колегіуми.

БРОНЗОВА ДОБА — період в іс­торії людства, пов’язаний з ви­найденням бронзи (сплаву міді та олова) та значним поширенням виготовлених з неї знарядь праці. В Україні Б. д. починається в перших століттях II тисячоліття до нашої ери та закінчується на початку І тисячоліття до нашої ери з винаходом і поширен­ням залізних виробів у Східній Європі.

БУДДИЗМ (фр. bouddhisme, від санскр. buddha — просвітле­ний) — одна зі світових релігій (поряд із християнством та ісла­мом). Засновником вважають Сіддхартху Гаутаму, який пер­шим досяг стану нірвани і став буддою (“просвітленим”). Виник в Індії в VI — V ст. до н. е.

БУРЖУАЗІЯ (фр. bourgeoisie) — 1)    у Західній Європі в середні піки — мешканці міст, представ­ники середнього стану суспільст­ва; 2) в індустріальному суспіль­стві — пануюча верства, що во­лодіє засобами виробництва та іс­нує за рахунок експлуатації най­маних робітників.

БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ — революція, спрямована проти феодального устрою або його за­лишків, на встановлення полі­тичної влади буржуазії.

БЮДЖЕТ (англ. budget, букв. — сумка) — затверджений у законо­давчому порядку розклад грошо­вих прибутків і видатків держа­ви, міста, підприємства на пев­ний термін.

БЮДЖЁТНИЙ ДЕФІЦИТ — пе­ревищення розміру державних витрат над бюджетними надхо­дженнями. Коли уряд має дефі­цит бюджету, то його витрати пе­ревищують доходи.

БЮРОКРАТІЯ (фр. bureaucratie, від фр. bureau — бюро, канцеля­рія та грец. kratos — влада, пану­вання канцелярії) — верства ви­щих чиновників, вища чиновни­цька адміністрація.