1.  Розв’яжіть історичну задачу.
Президент США Гаррі Трумен продовжував політику свого попередни-ка Франкліна Рузвельта, яка стала називатися «справедливий курс» та базу-валася на принципах постійної корекції дій ринкового механізму методом державного втручання в соціально-економічну сферу.
1)  З’ясуйте, у чому полягав внесок президента Гаррі Трумена у створення в США «держави загального добробуту».
2)  Чи вважаєте ви, що президентові насправді вдалося створити «державу загального добробуту»?
2.  У першій половині 50-х років XX ст. у США набула масового характеру
кампанія переслідування інакомислячих громадян за політичними мо-тивами: прийнято закон про внутрішню безпеку, посилено процедуру з перевірки лояльності, складено список 628 підривних організацій, ве-лася боротьба з комуністами, а Державний департамент був звинуваче-ний, що він поблажливо поставився до 205 комуністів, які працювали в його стінах. У свою чергу, постраждали тисячі невинних громадян країни, а в громадському житті діяли тисячі політичних негідників.
1)  З’ясуйте назву такої внутрішньої політики США та встановіть причини її виникнення.
2)  Використовуючи знання з правознавства, визначте, які конституційні права та свободи громадян було порушено.
3)  Проаналізуйте наслідки проведення такого внутрішньополітичного курсу.
3.  У 50–60-х роках XX ст. США, одна з найбагатших країн світу, перетворилися на конгломерат різних громадсько-політичних виступів і рухів.
Дослідіть розвиток цих виступів і рухів за планом:
а)  назва та спрямованість;
б)  причини виникнення;
в)  характер;
г)  масштаби;
д)  наслідки.
4.  Проаналізуйте, чому в 70-х роках XX ст.у США спостерігався масовий
спад громадських рухів. Які проблеми та чому постали перед амери-канським суспільством і вимагали термінового вирішення?
5.  Президент США Джон Кеннеді заявив: «Спочатку ми втілимо ідею зни-ження податків, а потім перейдемо до витратних програм допомоги».
1)  З’ясуйте, як називалася програма реформ Дж. Кеннеді.
2)  Якими були причини її запровадження?
3)  Назвіть складові цих реформ.
6.  Колишній президент-республіканець США Ричард Ніксон у своїх спо-гадах писав: «Тепер, озираючись на «уотергейт», можна сказати, що на третину це були неправильні дії, на третину — грубі помилки, а на тре-тину — політична помста»…
1)  Дайте визначення терміна «уотергейт».
2)  З’ясуйте, чому він став можливим і до яких наслідки призвів.
3)  Чи відомі вам приклади «уотергейту» в інших країнах світу?
7.  Встановіть причини зростання неоконсерватизму та ринкової філосо-фії наприкінці 70-х років ХХ ст., які забезпечили перемогу на чергових
президентських виборах республіканця Рональда Рейгана.
8.  Випишіть та поясніть суть складових «рейганоміки». Дослідіть пози-тивні та негативні результати політики президентської адміністрації Рональда Рейгана в 1981–1989 роках.
9.  Виступаючи 4 травня 1994 року в м. Атланта (штат Джорджія) на теле-каналі CNN, Білл Клінтон проголосив, що «настала ера перемог, нових можливостей та небезпеки. Головне для нас — це захист території та американського способу життя».
1)  Прокоментуйте слова президента та з’ясуйте, що було зроблено ад-міністрацією Б. Клінтона у внутрішній та зовнішній політиці для реалізації цих слів.
2)  Дайте власну оцінку діяльності адміністрації Б. Клінтона.
10. Використовуючи матеріали періодичних видань, засобів масової інфор-мації, проаналізуйте позитивні та негативні ознаки внутрішньої та зов-нішньої політики адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого.
11. Складіть перелік досягнень найбільш видатних діячів США другої по-ловини ХХ — початку ХХІ ст. Вибір обґрунтуйте.
12. У ХХІ ст. США перетворилися на наддержаву-лідера. Проаналізуйте
повоєнну історію цієї країни та вкажіть етапи шляху США до світового
лідерства.
13. Проведіть дослідження за темою «Позиції США у світовій історії, в політичній, економічній, культурній та науковій сферах на початку ХХІ ст.».
14. З’ясуйте, яким чином вдалося створити канадську модель державності та безпечного громадянського суспільства.
15. Простежте, як виникла «квебекська проблема» в Канаді, та визначте її суть й механізм розв’язання.
16. Виконайте дослідницьку роботу «Українці в США та Канаді. Причини виникнення, напрями діяльності, внесок у розвиток країни, видатні особи, зв’язки з історичною Батьківщиною».