Для регулювання відносин у суспільстві держава встановлює загальнообов’язкові правила поведінки, які називають правовими нормами.
Норми права записані в законах, постановах, указах і охороняються від порушень засобами державного примусу.
Правові норми — правила поведінки, що встановлюються і охороняються державою та мають загальнообов’язкову силу (наприклад, обов’язок батьків утримувати своїх дітей до їх повноліття, заборона проникати до житла особи без рішення суду).
Норми права розрізняють за характером суспільних відносин, які вони встановлюють:
•    норми, що встановлюють обов’язок (наприклад, обов’язок захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність, сплачувати податки і збори, обов’язок батьків утримувати своїх дітей до їх повноліття);
•    норми, що надають права (наприклад, право на життя, свободу та особисту недоторканність, право на освіту, працю, відпочинок);
•    норми, що накладають заборони (наприклад, заборона заподіювати шкоду природі й культурній спадщині, посягати на права і свободи інших людей, проникати до житла особи без рішення суду).
Суспільні відносини, врегульовані нормами права, учасники яких наділені певними правами та обов’язками, називаються правовими відносинами.
Норми права регулюють усі правові відносини людей у суспільстві. Об’єднання норм права у групи дозволяє упорядкувати їх та швидко віднайти необхідну норму, уникнути можливих суперечностей між ними. Галузь права — сукупність норм права, які регулюють якісно однорідні суспільні відносини методом правового регулювання. Основними галузями права є конституційне, адміністративне, цивільне, господарське, трудове, сімейне, житлове, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне та ін.
Конституційне право визначає суспільно-економічний лад, правовий статус громадян, форми правління й державного устрою, порядок формування та компетенцію органів державної влади. Адміністративне право регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Цивільне право регулює майнові та пов’язані з ним особисті немайнові відносини. Господарське право регулює господарські відносини, у які вступають організації, підприємці у процесі господарської діяльності. Трудове право регулює трудові й пов’язані з ними інші суспільні відносини. Сімейне право регулює особисті немайнові та майнові права людей, які виникають у сфері шлюбу й сім’ї. Житлове право регулює житлові відносини з метою забезпечення права громадян на житло, належного використання і збереження житлового фонду. Кримінально-процесуальне право регулює порядок провадження кримінальних справ. Цивільно-процесуальне право регулює порядок провадження цивільних справ.?

Висновок. Правові норми — правила поведінки, що встановлюються і охо-роняються державою та мають загальнообов’язкову силу. Сукупність норм права, які регулюють якісно однорідні суспільні відносини методом правового регулювання, називається галуззю права. Основними галузями права є конституційне, адміністративне, цивільне, господарське, трудове, сімейне, житлове, кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне та ін.

Ключові слова і поняття: правові норми, правові відносини, галузь права.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),