План відповіді

1.   Право на освіту в Україні. Зміст та способи реалізації.

2.   Учасники навчально- виховного процесу, їхні основні права і обов’язки. .

Людина має не лише права, але й обов’язки.
Один з обов’язків громадян України, який є водночас дуже важливим правом,— це право на освіту. Право на освіту належить до культурних прав. Згідно з Конституцією України, кожна людина має право на освіту. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою.
Правова осрНгу, що передбачене ст. 53 Конституції України, є продовжен-ням ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, Соціальні й культурні права. Воно є одним з основних, тому що спрямоване на забезпечення кожному громадянину можливості бути корисним і активним учасником суспільства. Право на освіту є важливим для людини, бо освіта — основа інтелектуаль-ного, культурного, економічного, соціального, духовного розвитку держави і суспільства. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, йалежності до пар-тій тощо. Це право забезпечується розгалуженою мережею закладів освіти, що засновані на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти, різними формами навчання — очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
Навчально-виховний процес — спільна діяльність учителів, дітей, батьків та інших осіб по створенню умов та забезпеченню необхідного суспільству рівня освітніх знань, компетентності та вихованості.
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статут школи визначають права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу: учнів, учителів, батьків.
Права учня:
.1. Обирати навчальний заклад, профіль навчання, програми, за якими ведеться навчання.
2.    Користуватися майном, бібліотекою, матеріальною базою навчального закладу.
3.    Брати участь у конкурсах, предметних олімпіадах, науковій роботі тощо.
4.    Брати участь в управлінні навчальним закладом через органи учнівського самоврядування.
5.. Отримувати пільги, передбачені законодавством під час відвідування культурних закладів (музеїв, театрів), користування транспортом.,
Права вчителів:
1.    Вільно обирати форми, методи і засоби навчання.
2.    Брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу.
3.    Підвищувати рівень своєї кваліфікації.
4.    Захищати професійну честь і гідність.
Права батьків:
1.    Обирати для своїх неповнолітніх дітей навчальний заклад і форми на-вчання.
2.    Брати участь у роботі шкільних органів самоврядування.
4    3. Захищати права та інтереси дітей.
Обов’язки учнів:
1.    Здобути повну загальну середню освіту.
2.    Сумлінно оволодівати знаннями.
3.    Дотримуватися законодавства, Статуту школи, моральних, етичних НОРМ.
4.    Поважати права інших учасників навчального процесу.
Обов’язки учителів:
1.    Дотримуватись вимог Закону України «Про освіту», виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку.
2.    Дотримуватись педагогічної етики.
3.    Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм, під-вищувати свій професійний рівень.
Обов’язки батьків:
1.    Забезпечити здобуття дитиною загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.    •
2.    Виховувати дитину в дусі пошани до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї, народу, Батьківщини.
3.    Піклуватися про здоров’я своєї дитини, її честь і ГІДНІСТЬ.
4.    Поважати права дитини, її честь і гідність.
Висновок. Право на освіту є одним із культурних прав. Права та обов ‘язки учасників навчально-виховного процесу визначають закони про освіту, Ста-тут школи, Сімейний кодекс України.
Ключові слова і поняття: право на освіту, навчально-виховний процес.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),