План відповіді

  1. Поняття складу злочину та його значення.
  2. Правова ситуація.

Склад Злочину — сукупність встановлених у кримінальному законі об’єктивних і суб’єктивних ознак, що визначають суспільно небезпечне діян­ня (дію чи бездіяльність) як злочин.

За своєю юридичною структурою (будовою) склад злочину має певні частини — складові кон­кретного злочину. Юридичним змістом кожної частини складу злочину є від­повідна група його нормативних ознак. Склад злочину містить чотири групи таких ознак. Складові частини складу злочину в теорії кримінального права прийнято називати елементами складу злочину, це:
об’єкт злочину;    
об’єктивна сторона злочину;
суб’єктивна сторона злочину;
суб’єкт злочину.
Кожному з цих елементів властиві певні ознаки.
Об’єкт злочину — це те, на що посягає злочин і чому завдає шкоди або ставить під загрозу заподіяння шкоди. Об’єктом злочину може бути життя,
здоров’я, свобода і гідність людини, власність, державна безпека, навко­лишнє середовище, громадський порядок, безпека людей тощо. Предме­том злочину(через безпосередній вплив на нього вчиняється посяганні на Певний об’єкт) може бути тілесна недоторканність людини, її духовний та психологічний стан, речі матеріального світу (рухоме та нерухоме май­но), духовні цінності (картини, книги, предмети музею, фонотеки), пам’ятки літератури, історії, архітектури та археології, спокій людей тощо.
Об’єктивна сторона злочину— це описана законом зовнішня форма поведінки людини (дія або бездіяльність), якщо вона створює небезпеку через заподіяння або загрозу заподіяння шкоди. Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони деяких злочинів є також час, місце, спосіб, обстановка або наслідки скоєння злочину.
Суб’єктивна сторона злочину— це внутрішня характеристика злочин­ного діяння. Ознаками цієї сторони злочину є вина у формі умислу або нео­бережності, мотив та мета вчинення злочину.
 
 
Суб’єктом злочинуможе бути фізична особа (людина), яка спроможна понести кримінальну відповідальність (осудна особа) за вчинене нею не­безпечне діяння і яка досягла на момент вчинення злочину встановленого у кримінальному законі віку. Отже, обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони злочину є осудність і вік особи.
За своєю юридичною конструкцією ознаки, що входять до певного еле­мента складу злочину, поділяються на дві групи:
обов’язкові ознаки — без яких неможлива наявність самого складу злочину. Це, зокрема, предмет посягання, діяння, вина, вік та осудність особи;  ,    
необов’язкові (факультативні) ознаки — спосіб, місце, час, мотив та мета вчинення злочину, а також спеціальний суб’єкт злочину. Якщо ж факультативна ознака (ознаки) включена кримінальним законом до конкретного складу злочину, то вона стає обов’язковою ознакою такого складу злочину.
Розглянемо правову ситуацію.
Підлітки Паращук та Стомін, перебуваючи у стані сп’яніння, спочатку об­ражали громадянина Блудова, потім завдали йому тілесних ушкоджень.
Об’єкт — здоров’я Блудова;
об’єктивна сторона (дії ГІаращука і Стоміна);
суб’єкти (особи, що скоїли);
, 4) суб’єктивна сторона — провина.
Висновок. Склад злочинусукупність передбачених кримінальним зако­ном об’єктивних і суб’єктивних ознак, що визначають суспільне небезпечне діяння як злочин. Елементи складу злочину: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Ключові слова і поняття: об’єкт злочину, суб’єкт злочину, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.